Servicios

Transporte

Kiko Taxi

kikotaxi

Tfn. 667 55 12 73
www.valledebaztan.com/tours/kiko-moxto-taxi
(Elizondo)

Taxi Aleman

taxialeman

Tfn. 660 282 665
www.valledebaztan.com/tours/taxi-aleman
(Elizondo)

Autobuses

baztanesa

Tfn. 948 580 129
autobuses@labaztanesa.com
www.labaztanesa.com
(Elizondo)